Caernarfon: 01286 672391

Cylchlythyrau   Mawrth 2015

Y llythyren gofrestru ar gyfer 2015 yw 'U'

 Annwyl Aelod,          

 Cyfansoddiad

Hysbyswyd y Gymdeithas fis Ionawr bod gennym bellach statws Elusennol newydd fel Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE), gyda rhif newydd, sef 1,159,937 (1159937).

 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chinio Blynyddol y Gymdeithas

Bydd Llywydd y Gymdeithas, Miss Lorraine Howells BSc (Anrh), yn croesawu pob aelod i Westy Gwledig Tŷ Newydd, Heol Penderyn, Hirwaun CF44 9SX ddydd Sadwrn 9 Mai 2015.  Bydd manylion llawn yn dilyn maes o law.  I archebu ystafell ymlaen llaw, ffoniwch 01685 813433, gan gadarnhau y byddwch yn bresennol yn nigwyddiad y Gymdeithas, er mwyn cael pris arbennig o £70 am ystafell ddwbl.  Dylech wneud hyn erbyn canol Ebrill am fod terfyn amser ar y cynnig.

Mae'r Llywydd hefyd wedi trefnu taith dywys o gwmpas ffatri Wisgi Penderyn fore Sul am 10 o'r gloch.  Bydd y daith yn costio £6.50 ond mae hyn yn cynnwys potel fechan o'r wisgi Cymreig blasus am ddim! Byddwch cystal â rhoi gwybod i swyddfa Llanfair-ym-Muallt os ydych yn dymuno bod yn bresennol.

 Arwerthiannau'r Gymdeithas

Cynhaliwyd Arwerthiant y Gaeaf yn Nolgellau ar 6 Ionawr 2015 gyda Farmers Marts (RG Jones) Cyf, a chyda nawdd caredig unwaith eto gan Farmers Guardian a Tithebarn.  Roedd llawer yn gwylio'r arddangosfa cyn yr arwerthiant ac roedd y cylch gwerthu dan ei sang a'r awyrgylch yn ardderchog.  Gwerthwyd 17 o deirw a 18 benyw;  Gwril Ebrillrw 4ydd ddenodd y pris uchaf, sef 10,500 gini  Ceir manylion llawn ar wefan y gymdeithas.  Dyma weddill arwerthiannau eleni:

DYDD GWENER 20  Mawrth, 2015 – LLANYMDDYFRI, Caerf. – Arwerthiant Gwartheg Stôr Pedigri

DYDD GWENER 24 EBRILL, 2015 – DOLGELLAU, Gwynedd  – Arwerthiant Gwobrwyol Gwartheg Stôr Pedigri,

DYDD GWENER 1 MAI, 2015 – DOLGELLAU, Gwynedd – Arwerthiant Blynyddol Gwartheg Pedigri'r haf.

DYDD SADWRN 2 MAI, 2015 –Marchnad HENDY-GWYN

DYDD GWENER 15 Mai, 2015  LLANYMDDYFRI, Caerf. – Arwerthiant Gwartheg Duon Cymreig Pedigri'r haf

DYDD GWENER 11 MEDI, 2015 DOLGELLAU, Gwynedd – Arwerthiant Gwobrwyol Gwartheg Stôr Pedigri ar gyfer gwartheg aeddfed.

Dydd Mawrth 29 MEDI, 2015 – Bydd Gwartheg Duon Cymreig hefyd yn cael eu gwerthu yn arwerthiant TREGARONDylai aelodau sy'n dymuno cyflwyno gwartheg i'w gwerthu gysylltu â D.A.G. Jones a'i fab, Arwerthwyr, ar 01974 298365 neu 01570 422393.

DYDD GWENER 16 Hydref, 2015 LLANYMDDYFRI, Caerf. – Arwerthiant Gwartheg Pedigri a Stôr yr hydref.

DYDD MAWRTH 27 HYDREF, 2015 DOLGELLAU, Gwynedd – Arwerthiant Gwartheg Pedigri'r Hydref.

DYDD GWENER 6 TACHWEDD, 2015 – DOLGELLAU, Gwynedd – Arwerthiant Gwobrwyol Gwartheg Stôr ifainc.

DYDD GWENER 13 TACHWEDD, 2015 – Y FENNI – Arwerthiant Blynyddol Gwartheg Pedigri a Stôr

Mae Cyngor y Gymdeithas am i aelodau gefnogi'r arwerthiannau hyn

 Cynhelir sioe ac arwerthiant aml-frid ym Marchnad Da Byw Llanelwy ar 5 Ebrill 2015.  I gael manylion, cysylltwch â Jones, Peckover, Arwerthwyr ar 01745 827190 neu abergele@jonespeckover.com

Cylchgrawn y Gymdeithas

Os oes gennych hysbysebion buchesi neu erthyglau i'w cynnwys yn rhifyn 2015, byddwch cystal â  chysylltu â swyddfa Llanfair-ym-Muallt neu Keith Thomas ar 01558 668264; Hubert Gwynne ar 01558 822219; Rowland Rees ar 01970 828287; Ioan Roberts ar 01248 470469 neu Michael Jones ar 01286 872444.

Ar gyfer hysbysebion masnachol, byddwch cystal â chysylltu â swyddfa Llanfair-ym-Muallt ar 01982 551111; Meirion Botwood ar 01974 831076 neu Huw Williams 01558 685259.

Y pris i aelodau yw £100 + TAW am dudalen gyfan a £50 + TAW am hanner tudalen.

Rydym yn arbennig o awyddus i gynnwys eitemau yn y cylchgrawn a fydd o ddiddordeb i'n haelodau iau ac mae croeso i bob awgrym. Byddwch cystal â chysylltu â swyddfa Llanfair-ym-Muallt ar Facebook neu Beth Rees ar rhyswbc@aol.com.

 Cofiwch hefyd am y Gystadleuaeth Ffotograffiaeth (gweler tudalen 136 o gylchgrawn 2014) 1. Gwartheg Duon Cymreig yn eu cynefin a 2. Buwch Ddu Gymreig a'i llo. 

Y dyddiad cau ar gyfer lluniau yw diwedd Mawrth 2015.  Cewch eu hanfon trwy'r post neu drwy e-bost.

Sioeau'r Haf

Mae rhestr o sioeau rhagbrofol wedi ei chynnwys gyda'r Cylchlythyr.  Sylwch na fydd pwyntiau dwbl mewn unrhyw sioeau eleni a bydd modd ennill pwyntiau tuag at y gystadleuaeth ym MHOB sioe.

Noddir y gystadleuaeth eleni gan 'Rumenco' a rhoddir gwobr ariannol i'r Pencampwyr gan y Gymdeithas.

 Mae'r Gymdeithas yn gwahodd unrhyw aelod ifanc sy'n fodlon dangos gwartheg ar ran bridwyr nad oes ganddynt amser i wneud hynny eu hunain i gysylltu â Sally Lloyd ar 07805 626155.  Byddai hyn yn fodd i gynyddu'r niferoedd sy'n cystadlu ym mhob sioe.

Gŵyl y Gwanwyn

Cynhelir Gŵyl Wanwyn ddeuddydd flynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddydd Sadwrn a dydd Sul 16-17 Mai 2015 a bydd y Gymdeithas yn bresennol gyda Stondin Hyrwyddo.  Os ydych yn dymuno arddangos gwartheg, byddwch cystal â chysylltu â Sally Lloyd.

 Sioe Frenhinol Cymru 2015 SYLWER: y dyddiad cau ar gyfer arddangoswyr da byw yw 29 Ebrill 2015.         

Mae'r Gymdeithas yn gobeithio denu cynifer â phosibl o arddangoswyr i'r sioe a beirniad y dosbarthiadau Gwartheg Duon Cymreig fydd Mr Meredydd Jones, Hafod-y-bryn, Cwmtirmynach, Y Bala.

Bydd Sally Lloyd unwaith eto’n trefnu cystadleuaeth Trafod Gwartheg Duon Cymreig i’r Ifainc fore dydd Mercher am 9am.

Noddir y dosbarthiadau Buwch a Llo unwaith eto gan Glwb De Cymru.

Mae Sioe Frenhinol Cymru wedi cymeradwyo CYSTADLEUAETH AML-FRID I DRAFODWYR IFAINC  a gynhelir fore dydd Mercher y Sioe.  Gofynnir i bob cymdeithas frid enwebu un neu ddau o drafodwyr ifainc i gystadlu, gan arddangos anifail o'r brid perthnasol. Rhaid derbyn enwebiadau dim hwyrach na 1 Mehefin 2015.  Dyma'r gwobrau y bydd y cystadleuwyr yn cystadlu amdanynt: -

  •   Pencampwr – Gwobr Eifion Green, £60 a Rhosed Pencampwriaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.
  •   Pencampwr Wrth Gefn - £40 a Rhosed y Pencampwr Wrth Gefn
  •   Bydd pob cystadleuydd arall yn derbyn £15

  Nodyn atgoffa i bob bridiwr

Fe'ch atgoffir bod yna weithdrefn gywir ar gyfer y ffioedd trosglwyddo sy'n daladwy ar gyfer gwerthiannau preifat ac na ellir cofrestru lloi o fuchod na theirw pedigri oni bai bod y ffi drosglwyddo wedi ei thalu.  Cost y ffi drosglwyddo yw £18, sy’n cynnwys TAW.

 Fe'ch atgoffir hefyd y bydd yna ffi o £30 o 2015 ymlaen am gofrestru llo mwy na 12 mis ar ôl ei eni.  Byddwch cystal â diweddaru eich cofrestriadau, naill ai ar-lein neu drwy anfon manylion at Pat yng Nghaernarfon.

 Rhaid i famau unrhyw loi gwryw a gedwir i fridio gael asesiad BodySUM cyn y gellir cofrestru'r lloi fel teirw.  O 1 Awst 2014 ymlaen, ni dderbynnir unrhyw darw i'w gofrestru oni fydd ei fam wedi cael asesiad BodySUM.

Ni dderbynnir anifeiliaid i'w gwerthu os nad oes asesiad BodySUM wedi ei gwblhau.

Dim ond unwaith mae'n rhaid asesu buchod, ond fe all bridiwr ailasesu buwch yn ddiweddarach.  Mae'n well bod buchod yn llaetha adeg eu hasesiad am fod hynny'n ei gwneud yn haws asesu cadeiriau a thethau, ac mae misoedd yr haf yn well er mwyn hwyluso asesu'r traed a'r coesau.  Rydym yn annog pob bridiwr i gysylltu â Jim Barber ar 07973 307687. 

Y Ffair Aeaf

Denwyd llawer o sylw i'r brid gan bâr o loi benyw o eiddo Charlotte Reynolds o Cinders Farm, Tenbury Wells, ar stondin hyrwyddo'r Gymdeithas. 

Yr enillwyr yn nosbarth yr heffrod Duon Cymreig Pedigri oedd:

1af RHUDDEL BANON DDU, yn cael ei  dangos gan Mr Ian Lewis, Gwarcoed Einon, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin, wedi ei fagu gan Colin Evans, Buches Rhuddel.

2il TREFYCHAN-AR-DAF DYLIS 14eg, anifail a fagwyd gartref ac a ddangoswyd gan Nigel Morgans, Park View, Hendy-gwyn, Sir Gaerfyrddin.

3ydd CWMTYNANT EIRLYS 17eg, anifail a fagwyd gartref ac a ddangoswyd gan Mr E Evans a’i gwmni, Tŷ-nant, Tal-y-bont, Ceredigion.

Enillwyr dosbarth y Bustych Duon Cymreig Pedigri oedd:

1af MORLAIS KING KONG, yn cael ei ddangos gan Mr Ian Lewis, Gwarcoed Einon ac wedi'i fagu gan Mr Hywel Davies, Buches Morlais.

2il WAEDOG MACSEN 12fed, bustach a fagwyd gartref ac a ddangoswyd gan Mr Emyr Wyn Jones a’i feibion, Rhiw Waedog, Y Bala, Gwynedd.

3ydd FELIN-CEIRO TEIFY 21ain, yn cael ei ddangos gan Will, Meinir ac Angharad Davies, Bryn-glas, Ponterwyd, Ceredigion ac wedi ei fagu gan E ac E Botwood.

Enillodd Mr Nigel Morgans, Park View, Hendy-gwyn, Sir Gaerfyrddin, hefyd 2il wobr a rhosed y Gymdeithas Amaethyddol yn adran y Llo Eidion/Heffer Frodorol gyda TREFYCHAN-AR-DAF DYLIS 16eg.

 Os hoffech brynu calendr y Gymdeithas gyda dyddiadau pwysig y flwyddyn arno, byddwch cystal â chysylltu â swyddfa Llanfair-ym-Muallt ar 01982 551111 

 Cynhadledd y Byd 2016 yn Seland Newydd

Y bwriad yw dechrau’r daith ar 27 Hydref 2016 yn Auckland a threulio’r chwe diwrnod nesaf yn teithio Ynys y Gogledd, gan ymweld â phum bridfa wartheg ac atyniadau i dwristiaid.  Yna chwe diwrnod yn Ynys y De, yn ymweld â phum bridfa wartheg arall ac atyniadau ti dwristiaid gan orffen yn Christchurch ar 9  neu 10 Tachwedd.

Amcangyfrifir ar hyn o bryd y byddai'r gost tua 2,800 o ddoleri Seland Newydd (£1,528) yn seiliedig ar ddau'n rhannu ystafell â dau wely, 3,700 o ddoleri SN ar gyfer ystafell sengl, ond gall hyn newid yn amodol ar niferoedd.  Nid yw'r prisiau hyn yn cynnwys teithiau awyren.  Mae'n addo bod yn daith arbennig iawn a gofynnir i bawb sydd â diddordeb anfon e-bost at ngsmith@ihug.co.nznid yw e-bost o'r fath yn eich rhwymo i ddim!

 Oddi wrth Gyngor Cymdeithas Gwartheg Duon Cymreig.